آگهی مزایده عمومیسازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه در نظر دارد نسبت به اجاره محل و سیستم باس واش و کارواش از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

your empty board

 

     سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر وحومه درنظرداردبه استناد مصوبه هیات مدیره سازمان ونظریه کارشناسان رسمی دادگستری شماره ۱۲۴/۲۶۹۰۱/۰۱ مورخ ۹۶/۱۱/۱۴  نسبت به اجاره محل و سیستم باس واش وکارواش از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۸  فرصت دارند به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر _ بلوار جمهوری اسلامی ، مجموعه اداری انقلاب سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۵۲۲۴۹۷۰-۰۳۱ سازمان تماس حاصل نمایند.

درضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست ضمناً هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر