آگهی مزایدهسازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر  در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات اتوبوس های درون شهـری و ایستگاه های تحت نظارت خود را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

your empty board

 

 

سازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـرداری شاهین شهــر به استناد مجوز هیأت مدیره سـازمان  و نظریه کارشناسی درنظر دارد  واگذاری تبلیغات اتوبوس های درون شهـری و ایستگاه های تحت نظارت خود را  از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید.

لـذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷به واحد امور قراردادهای این سازمان واقع در شاهین شهر بلوار جمهوری اسلامی مجموعه اداری انقـلاب سـازمان مدیریت حمـل و نقـل مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۵۲۲۴۹۷۰-۰۳۱ این سازمان تماس حاصل و یا به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند.

 درضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

 

منوچهر روانان _   سرپرست  سازمان  مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر