آگهی مزایده نوبت دومسازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر  در نظر دارد نسبت به واگذاری تبلیغات اتوبوس های درون شهـری و ایستگاه های تحت نظارت خود را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

 

your empty board

 
سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهــرداری شاهین شهــر به استـناد مجوز هیأت مدیره سـازمان و نظـریه کارشناسی در نظر دارد تبلیغات اتوبوس های درون شهـری و ایستگاه های تحت نظارت خود را از طریق برگزاری
 مزایده عمومی به شرکت ها و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید.

لـذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ به واحد امور قراردادهای این سازمان

واقع در شاهین شهر بلوارجمهوری اسلامی مجموعه اداری انقـلاب سازمان مدیریت حل و نقل مراجعه و نسـبت به دریافت فرم مربوط به شـرکت در مزایده اقدام و جهـت کسـب اطلاعات بیشـتر با شماره تلفن۴۵۲۲۴۹۷۰-۰۳۱این سازمان تماس حاصل و یا به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند.

درضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی (نوبت اول و دوم)  بعهده برنده مزایده می باشد.    

 

منوچهر روانان _   سرپرست  سازمان  مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

 

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر