آگهی مناقصهسازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر  در نظر دارد امداد سیار اتوبوسهای تحت نظارت خودرااز طریق مناقصه عمومی به شرکت وافراد واجد شرایط واگذار نماید.

 

your empty board

 

««   آگهـی مناقصه  »»

( نوبت اول)

سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـرداری شاهین شهـر به اسـتناد مجوز هیـأت مدیره سـازمان و نظـریه کارشـناسی در نظر دارد امداد سیار اتوبوسهای تحت نظارت خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید.

 لـذا متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهای سازمان واقع در شاهین شهــر
 بلوار جمهوری اسـلامی مجموعه اداری انقـلاب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه
 مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند.

 جهت کسب  اطلاعات  بیشتر با شماره تلفن۴۵۲۲۴۹۷۰-۰۳۱ این سازمان تماس حاصل
 و یا به سایت
WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR  مراجعه نمایند .

 درضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه  می باشد.

    

منوچهر روانان _ مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

 

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر