آگهی مزایده جایگاه CNGسازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر  در نظر دارد بهره برداری از جایگاه عرضه گاز CNG پردیس را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

your empty board

 

   

شرایط مزایده

سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه  هیئت مدیره سازمان در نظر دارد بهره برداری از جایگاه عرضه گاز CNG پردیس را با شرایط کلی از طریق مزایده کتبی به شرکتهای واجد شرایط و مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان واگذار نماید.

مکان اجرای طرح:

بلوار طالقانی-ابتدای شهرک پردیس

شرایط آگهی مزایده:

 

 • مبـلغ پایه این مزایده به ازاء هـر ماه ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(پانصدوپنجاه میلیون ریال) می باشد.
 • مـدت قرار داد یک سال شمسی می باشد.
 • مشخصات تجهیزات جایگاه عبارتند از:

۱-۳   ایستگاه میترینگ گاز به ظرفیت ۲۵۰۰ مترمکعب در ساعت به شماره اشتراک گاز ۲۰۲۳۰۵۲۲۵۹ با فشار ورودی و خروجی تا ۲۵۰ پوند بر اینچ شامل فیلتر،کنتور تصحیح کننده و شیرآلات مربوطه،دیوار کشی دور ایستگاه با سقف طبق استاندارد

۲-۳  دستگاه درایر ساخت کارخانه Maschinen Und behelterban  سال ساخت ۲۰۰۳ به ظرفیت ۳۰۰ لیتر با موتورها و شیرآلات و لوازم کنترل و المنت های مربوطه

۳-۳  کمپرسور چند مرحله ای ساخت شرکت Green field با الکتروموتور ضد انفجار EX به قدرت ۲۰۰kw مدل DNSW3151B سال ساخت ۲۰۰۴

۴-۳  مخازن ذخیره چند مرحله ای ساخت شرکت فوق شامل دو پالت ۲۶ تایی و ۲۴ تایی

۵-۳  تابلو برق با تابلو خازنی کاباستیور و تابلو ورودی با تجهیزات و وسایل ABB

۶-۳  چهار دستگاه دیسپنسردونازله با کلیه لوازم و تجهیزات ایمنی و سیستم ارت با سقف و سایه بان مربوطه برروی آنها با کلیه کابل کشی ها و سیستمهای ایمنی

۷-۳  کلیه لوله های فشار قوی با اتصالات مربوطه و جوش X ray  از جمل نصب کمپرسورها تا دیسپنسرهای مربوطه با کلیه کابل کشیها و لوله کشی ها با رعایت دستور العمل ایمنی مربوطه

۸-۳  حق امتیاز برق با ترانس اختصاصی با اتاقهای گاز و برق،محوطه سازی و ساختمان اداری و امتیاز بهره برداری و بقیه محدثات مربوطه

 • پیمانکاران بایستی آشنایی کامل با مقررات فنی،عملیاتی و ایمنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در امر سوخت رسانی را داشته باشند و آنها را دقیقاً رعایت نمایند.
 • پیمانکاران بایستی تجهیزات،امکانات،تخصص لازم،توانایی فنی و مالی کافی جهت انجام موضوع مزایده مطابق استانداردهای رایج شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را داشته باشند.
 • شرکت کنندگان می بایست دارای شخصیت حقوقی بوده که در شرح خدمات آنها موضوع آگهی قید گردیده باشد. ضمناً مورد تاًیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان باشند .لازم به ذکر است پیمانکاران هنگام دریافت اسناد مزایده موظف به ارائه تأییدیه از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی می باشد .(میزان ظرفیت بهره برداری جایگاه در استان وصلاحیت فنی وتأییدیه طرح مدیریت CNG)
 • پیمانکاران می بایست توانایی پاسخگویی و مسئولیت پذیری به منظور ارائه خدمات در جایگاههای CNG و آگاهی کامل از تبعات ناشی از آن را داشته باشند.
 • شـرکت کنندگان می بایست جهت کسب اطـلاعات بیشتردر خصـوص نوع کار،شـرح خدمات، جزئیات و شرایط مـزایده و ارائه سوابق کاری به واحد امورمالی سازمان مـراجعه نمایند.
 • شرکت کنندگان می توانند پس از دریافت فیش بانکی به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از واحد امور مالی سازمان و واریز آن به حساب شماره ۰۱۱۲۲۱۶۶۶۶۰۰۱ نزد بانک ملی نسبت به اخذ مدارک آگهی مزایده اقدام نمایند.
 • شرکت کنندگان در مـزایده می بایست معـادل ۵% اجاره سالیانه کارشناسی شده به مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰(سیصدو سی میلیون ریال) را به عنـوان سپرده به حساب جـاری ۰۱۱۲۲۱۶۶۶۶۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه مـرکزی واریز نمـوده و فیش مربوطه را در پاکت (الف) قرار دهند یا معادل آن ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر با مهلت حداقل سه ماه ارائه نمایند.
 • شـرکت کنندگان بایستی پیشنهادهای خـود را در دو پاکت لاک و مهر شده (پاکـت الف و ب) که پاکـت الف محتـوی مدارک سپرده ، رزومه(سوابق کاری )وتاییدیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان و همچنین اصل برگ آگهی مزایده که به مهر و امضای شرکت رسیده و پاکت ب حـاوی برگ پیشنهاد که مبـلغ آن به عـدد و حـروف به طـور خوانا نوشته شده باشد،تا آخر وقـت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۰۷/۹۷ به دبیرخانه واحد حراست تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.
 • پیشنهادهای رسیـده روز پنج شنبه مورخ ۱۲/۰۷/۹۷ در محـل سازمان باز و قـرائت خـواهد شد.
 • به پیشنهادهایی که مبـهم، مخدوش و یا فاقـد سپرده باشد ویا هـمچنین پیشنهادهایی که بعد از مـوعد مقـرر برسد اعـم از کتبی ،تلگرافی یا حضـوری ترتیب اثر داده نخـواهد شد.
 • شرکت کنندگان می بایست قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداریها در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ را مراعات نمایند.
 • کمـیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای رسیده مختـار می باشد.
 • بـرنده مـزایده موظف است ظـرف مدت یک هفته از تـاریخ ابلاغ قانونی با ارائه ضمانتنامه بانکی معادل ۱۰% از قرارداد به عنوان حسن انجام کار و تعهدات جهت عقـد قرارداد به واحـد امـور مالی سازمان مـراجعه نماید.سپرده برندگان نفر اول،دوم و سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد.چنانچه نفر اول ظرف مهلت قانونی از انعقاد قرارداد خودداری نماید،سپرده او به نفع سازمان ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد و چنانچه نفرات دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 • کمیسیون ضمن بررسی پیشنهادات در صورتیکه اختلاف مبلغ پیشنهادی نفر اول و دوم بیش از ۵۰% مبلغ کل برآورد باشد تنها یک نفر را بعنوان برنده اعلام خواهد نمود و مزایده فوق،نفرات بعدی نخواهد داشت و در صورت انصراف نفر اول سپرده ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد گردید.
 • برنده مزایده موظف است علاوه بر ضمانتنامه بانکی موضوع بند ۱۶یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بابت ضمانت دستگاهها واموال ارائه و تحویل امور مالی سازمان بدهد،در صورت عدم پرداخت بهای گاز و برق مصرفی هر دوره از محل ضمانتنامه مذکور برداشت (توسط کارفرما) تا به حساب شرکت های مربوطه واریز  شود.ضمناً بهره بردار می بایست قبوض پرداختی هر دوره گاز و برق که به تائید شرکت گاز و اداره برق  می رساند را تحویل امور مالی سازمان نماید.
 • بهره بردار موظف است هر ماه یکبار مفاصاحساب از شرکت گاز به امور مالی سازمان ارائه نماید.
 • در صورت تغییر نرخ گاز در سال ۹۷-۹۸ موضوع درهیات مدیره سازمان بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 • کلیه تعمیرات جزئی، کلی،اساسی و اورهال در طول مدت قرارداد از تاریخ تنظیم قرارداد به عهده بهره بردار(پیمانکار) می باشد.
 • کلیه اختیارات نصب و استفاده از تابلو های تبلیغاتی درمحوطه جایگاه متعلق به سازمان بوده و بهره بردار هیچ گونه دخل وتصرفی دراین خصوص را ندارد .
 • بهره بردار موظف است تواماً هنگام عقد قرارداد حق بهره برداری نسبت به انعقاد قرارداد تعمیر و نگهداشت با شرکت سازنده تجهیزات یا نماینده قانونی آن اقدام نماید.
 • بهره بردار تحت هیچ شرایطی حق واگذاری مورد بهره برداری به غیر را ندارد.
 • بهره بردار(برنده مزایده) موظف است نسبت به بیمه نمودن جایگاه در برابر آتش سوزی،انفجار،صاعقه ،مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان و افراد حاضر در محل اقدام نماید.
 • بهره بردار موظف است پرسنل مورد نیاز خود را جهت اجرای طرح از افرادی که دارای مدرک اپراتوری و ضمناًمورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان باشند بکار گیرد.
 • کلیه کسورات قانونی ومالیات بر ارزش افزوده بر قرارداد و همچنین حقوق و بیمه اپراتورها به عهده بهره بردار می باشد.
 • پرداخت کلیه هزینه های مربوط شامل هزینه های کارگران،آب،برق،گاز مصرفی،نگهداشت جایگاه و غیره به عهده بهره بردار می باشد.
 • مسئولیت حفظ و نگهداری کامل از تجهیزات،امکانات،تأسیسات جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده CNG به عهده بهره بردار می باشد.
 • هـزینه درج آگهی در روزنامه به عـهده بـرنده مزایده می بـاشد.

 منوچهر روانان

مدیر عامل

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر