آگهی مزایده جایگاه CNG             ««   آگهـی مزایده  »»

                    ( نوبت سوم )

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر  در نظر دارد بهره برداری از جایگاه عرضه گاز CNG پردیس را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

your empty board

 

 سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـرداری شاهین شهـر به اسـتناد مجوز هیـأت مدیره سـازمان و نظـریه کارشـناسی در نظر داردجایگاهCNG واقع در بلوار طالقانی ابتدای شهرک پردیس  را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها ی مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان واگذار نماید. لـذا متقاضیان می توانند به واحد امور مالی سازمان واقع در شاهین شهــر بلوار جمهوری اسـلامی مجموعه اداری انقـلاب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند.جهت کسب  اطلاعات  بیشتر به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR  مراجعه نمایند . درضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

شرایط مزایده

 

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر