آگهی مزایده جایگاه CNG             ««   آگهـی مزایده  »»

                    ( نوبت چهارم)

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر  در نظر دارد بهره برداری از جایگاه عرضه گاز CNG پردیس را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

your empty board

 

 سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـرداری شاهین شهـر به اسـتناد بند ۴ مصوبه مورخ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ شورای سازمان در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار طالقانی ابتدای شهرک پردیس را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره به مدت یک سال  با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری طبق اسناد مندر ج در آگهی به شرکت های مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید بنابراین متقاضیان می بایستی جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسلامی، مجموعه اداری انقلاب  مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ به حراست شهرداری شاهین شهراقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۵ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ با حضور اعضا کمیسیون عالی معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد.

شرایط مزایده

 

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر