مزایده عمومی             ««   آگهــی مزایده عمومی    »»

                    ( نوبت اول)

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر  در نظر دارد بهره برداری از جایگاه عرضه گاز CNG پردیس را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

your empty board

 

 

سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـرداری شاهین شهـر به اسـتناد بند ۱ مصوبه مورخ  1397/10/06شورای سازمان در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار طالقانی ابتدای شهرک پردیس را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره به مدت یک سال  با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری طبق اسناد مندر ج در آگهی به شرکت های مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید بنابراین متقاضیان می بایستی جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسلامی، مجموعه اداری انقلاب  مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه  مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷  به حراست شهرداری شاهین شهراقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۵ روز شنبه  مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹  با حضور اعضا کمیسیون عالی معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد.

  • سپرده شرکت در مزایده معادل ۵% قیمت پایه کارشناسی می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ
    به حساب شماره
    ۰۱۱۲۲۱۶۶۶۶۰۰۱ به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی
  • چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپره آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
  • هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد شرایط آگهی مزایده مندرج است.

                                           

   سعید اکرم خانی _ سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

شرایط مزایده

 

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر