اطلاعیه مزایده عمومی             ««   آگهــی مزایده عمومی    »»

                             نوبت دوم

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر  در نظر دارد بهره برداری از جایگاه عرضه گاز CNG پردیس را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

your empty board

 
سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـرداری شاهین شهـر به اسـتناد بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ شورای سازمان در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG واقع در بلوار طالقانی ابتدای شهرک پردیس را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره به مدت یک سال  با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری طبق اسناد مندر ج در آگهی به شرکت های مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار نماید بنابراین متقاضیان می بایستی جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسلامی، مجموعه اداری انقلاب  مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به حراست شهرداری شاهین شهراقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت ۱۸ روز سه شنبه  مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با حضور اعضا کمیسیون عالی معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد.

  • سپرده شرکت در مزایده معادل ۵% قیمت پایه کارشناسی می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره ۰۱۱۲۲۱۶۶۶۶۰۰۱ به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی.
  • چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپره آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
  • هـزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه به عـهده بـرنده مـزایده می بـاشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده مندرج است.

شرایط مزایده

سعید اکرم خانی _ رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر