اطلاعیه مزایده نوبت دوم             ««   آگهــی مزایده عمومی    »»

                             نوبت دوم

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر  در نظر دارد بهره برداری از پارک سوار غرب واقع در شاهین شهر ضلع شمالی میدان ولیعصر(عج) را از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

your empty board

 
سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـرداری شاهین شهـر به اسـتناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر شاهین شهر به شماره ۱۶۸۳/ش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱و بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ شورای سازمان در نظر دارد به منظور حل مشکلات خطوط برون شهری و صدور تعرفه مربوطه  نسبت به واگذاری پارک سوار غرب واقع در شاهین شهر ضلع شمالی میدان ولیعصر(عج) از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناسی طبق اسناد مندرج درآگهی به شرکت ها و موسسات واجد شرایط اقدام نماید.
بنابراین
متقاضیان می بایستی جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسلامی، مجموعه اداری انقلاب  مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به حراست شهرداری شاهین شهراقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با حضور اعضا کمیسیون عالی معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد.

  • سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره ۰۱۱۲۲۱۶۶۶۶۰۰۱ به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی.
  • چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپره آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان
    در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
  • هـزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه به عـهده بـرنده مـزایده می بـاشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده مندرج است.

شرایط مزایده

سعید اکرم خانی _ رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر