اطلاعیه مزایده نوبت اول             ««   آگهــی مزایده عمومی    »»

                             نوبت اول

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر  در نظر دارد بهره برداری از کانتر فروش بلیط ایستگاه هوشمندرا از طریق مزایده عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

your empty board

 
سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـرداری شاهین شهـر به اسـتناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر شاهین شهر به شماره ۱۸۹۳/ش  مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ در نظر دارد کانتر فروش بلیط ایستگاه هوشمند جهت فروش بلیط مسافرت های هوایی،ریلی و زمینی واقع در شاهین شهر بلوار امام خمینی سه راه فردوسی مقابل بازار خرازی را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره به مدت دو سال با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری طبق اسناد مندرج درآگهی به شرکت ها و آژانس های مسافرتی واجد شرایط واگذار نماید.بنابراین متقاضیان می بایستی جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسلامی، مجموعه اداری انقلاب  مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز شنبه  مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷  به حراست شهرداری شاهین شهراقدام نمایند.
پیشنهادات رسیده رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷  با حضور اعضا کمیسیون عالی معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد.

  • سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به حساب شماره ۰۱۱۲۲۱۶۶۶۶۰۰۱ به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی.
  • چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
  • هـزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه به عـهده بـرنده مـزایده می بـاشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده مندرج است.

سعید اکرم خانی _ رئیس سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـرداری شاهین شهر

شرایط مزایده

 

 

 


مربوط به: اخبار | بدون نظر

ارسال نظر