گاهنامه آموزشی

پی برگزاری کارگاههای آموزشی این سازمان به منظور ارتقاء سطح دانش وآگاهی پرسنل سازمان وخانواده آنها اولین گاهنامه آموزشی ویژه خانواده حاوی بیانات جناب آقای قاسمی دادستان محترم عمومی وانقلاب شهرستان شاهین شهر ومیمه در کارگاه آموزشی فرزند پروری موفق در جمع پرسنل و خانواده آنها منتشر شد در این گاهنامه مطالبی در زمینه اهمیت کار فرهنگی در جامعه واثرات جایگاه فرد وخانواده در جامعه – روابط خانوادگی – علل و عوامل گرایش جوانان به انحراف وفساد و… آمده است

در انتها به منظور شرکت درمسابقه کتابخوانی تعدادی سؤال مطرح گردیده است که به قید قرعه به 10 نفر از افرادی که به کلیه سؤالات پاسخ صحیح بدهند جایزه تعلق خواهد گرفت.