تاریخچه سازمان

باتوجه به موقعیت جغرافیایی ، اجتماعی ، اقتصادی و مهاجرپذیری شاهین شهر و افزایش نرخ جمعیت آن می طلبید که به وضعیت حمل ونقل عمومی مسافرکه ازضروریات نیز می باشد با الویت ویژه برنامه ریزی و اقدام گردد.

بااین نگاه سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر و حومه باپیگیری مستمر مسئولین وقت شهرستان از طریق مبادی ذیربط و پس از طی مراحل قانونی سر انجام درسال 1378 باستناد ماده 84 قانون شهرداریها بعنوان یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری شاهین شهر به ثبت رسید وشروع به فعالیت نمود.

فعالیت سازمان ابتدا با تعداد 15 دستگاه اتوبوس آغاز وبه تدریج با افزایش جمعیت شهر و نیاز به ارائه سرویس حمل و نقل عمومی برای رفاه مسافرین تعداد اتوبوس سازمان نیز افزایش یافت و در حال حاظر با تعداد 104 دستگاه اتوبوس در دو بخش ملکی وخصوصی در14 خط شهری و بین شهری و باحدود 150 نفر پرسنل اداری و فنی و راننده مفتخر به ارائه خدمات به شهروندان فهیم شاهین شهر با جابجایی روزانه 60000 نفر مسافر می باشد.