نقشه خطوط

 

 

 

 

ردیف خط مبدا مقصد نمایش مسیر
۱ اصفهان سایت ترمینال حافظ  ترمینال باب الدشت  نمایش مسیر
۲ گلدیس ۱ ترمینال حافظ  گلدیس  نمایش مسیر
۳ حبیب آباد ترمینال حافظ  حبیب آباد  نمایش مسیر
۴ مسکن مهر ۱ ترمینال حافظ  مسکن مهر  نمایش مسیر
۵ گرگاب ترمینال حافظ  گرگاب  نمایش مسیر
۶ هسا ترمینال حافظ  هسا  نمایش مسیر
۷ خانه کار گر ترمینال حافظ  خانه کارگر  نمایش مسیر
۷ گز ترمینال گز  اصفهان  نمایش مسیر
۷ گلدیس ۲ ترمینال حافظ  گلدیس  نمایش مسیر
۷ شهید ردانی پور ترمینال حافظ شهید ردانی پور  نمایش مسیر
۷ اصفان بانک استان ترمینال حافظ  ترمینال باب الدشت  نمایش مسیر
۷ گز ترمینال حافظ  ترمینال گز  نمایش مسیر
۷ شهرک میلاد ترمینال حافظ  شهرک میلاد  نمایش مسیر
۷ مسکن مهر ۲ ترمینال حافظ  مسکن مهر  نمایش مسیر