مینی بوسرانی

تاریخچه

مینی بوسرانی شاهین شهر از سال 1357 با عنوان مینی بوسداران خود راننده در مسیرهای زیر راه اندازی گردید :

1- فردوسی به میدان شهدا اصفهان

2- فردوسی به میدان جمهوری اسلامی اصفهان

3- فردوسی به گلدیس

4- فردوسی به کوی مهدیه

مینی بوسرانی شاهین شهر ابتدا تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و سپس زیر نظر واحد حمل ونقل شهرداری ومدتی تحت پوشش سازمان تاکسیرانی شاهین شهر فعالیت می نمود ولیکن با مصوبه هیأت محترم وزیران دولت نظارت بر امورمینی بوسرانی شاهین شهر از ابتدای سال 1386 به سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر واگذار شد. تعداد مینی بوسهای تحت نظارت این سازمان درابتدا 73 دستگاه بود که پس ازگذشت 5 سال ساماندهی لازم به 287 دستگاه افزایش یافت که این تعداد روزانه بالغ بر 13000 نفر از شهروندان محترم شاهین شهر را که حدود 8/9درصد ازجمعیت شهر را شامل می شود درسه بخش :

الف) خطوط

ب) سرویس مدارس

ج) سرویس های دربستی ( دانشگاهها کارخانجات وشرکتها )

سرویس دهی می نمایند.

نرخ کرایه درسال 1357 به ازای هر نفر 30 ریال بود که به تدریج به مبلغ 3300 ریال افزایش یافته است.

سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر با همکاری ادارات ذیربط درجهت ارتقاء سرویس دهی به شهروندان محترم سوابق و صلاحیت رانندگان را بررسی و نسبت به تشکیل پرونده و صدور مجوز تردد برای آنها وخودروهای مربوطه اقدام نموده است.