نرخ کرایه اتوبوس و مینی بوس سال 98

ردیف

ناوگان

نوع خدمت

نحوه سرویس دهی (مسیر)

شاخص

نرخ  مصوب شورای اسلامی شهر برای سال 1398(ریال)

1

اتوبوس

سرویس دهی خطوط ملکی

درون شهری

نفر سفر

4,700

2

سرویس دهی  خطوط ملکی

برون شهری

9,500

3

سرویس دهی بخش خصوصی

شاهین شهر به گرگاب و بالعکس

8,500

4

داخل شهر گرگاب

5,000

5

داخل شهر شاهین شهر

8,000

6

شاهین شهر به گز و بالعکس

11,000

7

شاهین شهر به دستگرد و خورزوق و بالعکس

13,000

8

شاهین شهر به دولت آباد و بالعکس

15,000

9

شاهین شهر به حبیب آباد و بالعکس

18,000

10

گز به دستگرد و بالعکس

9,000

11

گز به دولت آباد و بالعکس

11,000

12

گز به حبیب آباد و بالعکس

13,000

13

دستگرد به دولت آباد و بالعکس

9,000

14

دستگرد به حبیب آبادو بالعکس

13,000

15

دولت آباد به حبیب آباد و بالعکس

11,000

16

دربستی با راننده

مسیر آزاد

ساعتی

600,000

17

روزانه

15,000,000

18

مینی بوس

دربستی با راننده

مسیر آزاد

ساعتی

350,000

19

روزانه

6,000,000

20

خط ویژه

شاهین شهر-میدان جمهوری

نفر سفر

20,000

21

دکتر حسابی (سیلابی) – بهشت معصومه

10,000

دریافت فایل