آگهی مزایده های اجاره کارواش،فروش اموال اسقاطی، فروش روغن سوخته اتوبوس ها و اجاره سه دستگاه تلوان