تجدید مزایده عمومی اجاره پارکینگ های شهید شریفی، دکتر شریعتی و گلدیس نوبت دوم