تجدید آگهی مزایده های فروش اموال اسقاطی، فروش روغن سوخته اتوبوس ها و اجاره سه دستگاه تلوان نوبت دوم